Hội nghị lần thứ 2 Ủy ban điều phối chung khu vực về Dự án nâng cao năng lực chuyển đổi sang hệ thống CNS/ATM mới tại Căm-pu-chia, Lào và Việt Nam