Hội nghị quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng