Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phối hợp điều hành bay trong vùng trời trách nhiệm