Hội nghị tổ chức, khai thác đường hàng không và phương thức bay