Hội nghị tổng kết công tác an toàn Công ty Quản lý bay miền Trung năm 2021