Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 của Trung tâm Quản lý luồng không lưu