Hội nghị trực tuyến của Nhóm chuyên trách về yêu cầu đối với dịch vụ MET lần thứ 9 (MET/R WG/9)