Hội thảo “ Nâng cao chất lượng công tác phối hợp, hiệp đồng cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay”