Hội thảo xây dựng Cơ sở dữ liệu về An ninh hàng không của Tổng công ty