Họp Ban tổ chức Hội thao Tổng công ty lần thứ XI năm 2019