Hợp tác giữa Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Quản lý bay Lào trong công tác đảm bảo kỹ thuật và triển khai AIDC