Kết quả sau 01 tháng triển khai áp dụng PTB RNP1 và RNP APCH tại sân bay Phú Bài