Kết quả thử nghiệm ATFM phân phối đa điểm nút mức 2