Khai giảng khoá huấn luyện nâng cao kiểm soát đường dài tại Trung tâm huấn luyện Airways Newzealand