Khai mạc Hội nghị CANSO khu vực châu Á-Thái Bình dương tại Hà Nội