Khai mạc Hội thảo lần thứ hai Giả định và Mô phỏng hệ thống điều hành bay