Khai mạc Hội thao Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ XI năm 2019