Khai mạc Hội thao Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ XII năm 2022