Khánh thành Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên