Khối Cơ quan: Phổ biến, tuyên truyền Thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động năm 2020