Kí kết Văn bản hiệp đồng phối hợp công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển