Kích hoạt ứng phó đại dịch Covid-19 cấp độ 3 (màu cam) lần thứ 4 tại ACC Hà Nội