Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại đài Kiểm soát không lưu Phú Quốc