Kiểm tra tình hình thực hiện các Đề án tại Công ty Quản lý bay miền Nam