Ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Airways New Zealand