Lãnh đạo Tổng công ty tiếp xã giao Phó Tham tán thương mại, Cơ quan Thương mại Pháp tại Việt Nam