Lắp đặt, đấu nối thành công tín hiệu hệ thống VCS 3020X cho APP/TWR Đà Nẵng