Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam