Lễ đón nhận Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008