Phổ biến, quán triệt Quy chế Trả lương, trả thưởng mới của Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam