Phổ biến Quy chế Tiền lương - Tiền thưởng mới của Trung tâm Quản lý luồng không lưu