Quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Công Long kiểm tra dự án Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên