Quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Công Long kiểm tra, giám sát dự án tại Cảng HKQT Long Thành