Sơ kết công tác Quốc phòng, quân sự 6 tháng đầu năm 2022