Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực: Nâng cao chất lượng dịch vụ điều hành bay