Tăng cường nghiên cứu khoa học công nghệ trong đoàn viên thanh niên Tổng công ty