THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về việc chuyển đổi Tổ chức vùng trời khu vực kiểm soát tiếp cận Tân Sơn Nhất