Thủ tướng yêu cầu tập trung xử lý công việc ngay sau nghỉ Tết