Thực hành Phương án ứng phó thiên tai tại các Đài Kiểm soát không lưu Công ty Quản lý bay miền Trung