Thực hiện chuyển đổi khai thác thành công Đài kiểm soát không lưu cảng hàng không quốc tế Cát Bi.