Tích cực đầu tư trang thiết bị để giành lại quyền điều hành FIR Hồ Chí Minh