Tại Hội nghị RAN - 3, Việt Nam đã giành lại quyền điều hành phần phía Nam FIR Hồ Chí Minh