Tiếp và làm việc với lãnh đạo tập đoàn NTT Data Nhật Bản