Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức chương trình Ngày hội Thiếu nhi 01/06