Công ty Quản lý bay miền Trung: Chi đoàn Kỹ thuật tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2019 – 2022