Đoàn thanh niên Đài Kiểm soát không lưu Cần Thơ – Công ty Quản lý bay miền Nam tri ân các anh hùng nhân ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017)