Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam hợp tác với Singapore chia sẻ dữ liệu ADS-B