Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam khởi công công trình đài Kiểm soát không lưu Phù Cát