Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam kiểm soát ô nhiễm môi trường theo Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải