Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam: Tăng vốn điều lệ đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, hội nhập